You are here

2022.01.21 Energiatoetuse taotlemine

Energiatoetuse taotlemine

Taotluseks vajalikud taotluse juhendid ja vormi leiate siit:
https://drive.google.com/drive/folders/1HwuPIx3lHuf8fuNJxQV3oOI6QU4azpl4?usp=sharing

Energiatoetus on energiahinnatõusust tingitud toetus, väikese ja keskmise sissetulekuga peredele,
millega kompenseeritakse osaliselt elektri, gaasi ja kaugkütte kulud.

Millest alustada:
Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada
taotlus e-keskkonnas (taotlen.tallinn.ee) mitme kuu eest korraga.

Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiks esmalt paluda lähedaste abi ja kui
ka see ei ole võimalik, tuleb registreerida endale telefoni teel aeg selle linnaosa
sotsiaalhoolekande osakonnas, kelle territooriumil inimene rahvastikuregistri
andmetel toetuse taotlemise hetkel elab. Eelregistreerimise süsteem aitab vältida
rahvamasside kogunemist ja hoida inimeste tervist. Haabersti linnaosa elanikud, kes
vajavad abi taotluse esitamiseks, saavad aja broneerida telefonil 58662409.

Milliseid dokumente tuleb esitada
1. Need kuludokumendid, mille osalist kompenseerimist soovitakse ja kust on näha
energiatarbimise kohta:
• elektri puhul tarbitud energia kogus kilo- või megavatt-tundides ja elektrikulu kokku (eurodes),
lisaks peab olema selge millised kulud (nt soojusenergia, küte, vee soojendamine) toimivad
elektri baasil;
• gaasi puhul tarbitud gaasi kogus kilo- või megavatt-tundides või kuupmeetrites ja gaasikulu
kokku (eurodes), lisaks peab olema selge millised kulud (nt soojusenergia, küte, vee
soojendamine) toimivad gaasi baasil;
• kaugkütte puhul, kui taotleja elab konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kaugkütte
piirhinnaga piirkonnas kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kaugkütet pakkuva ettevõtte
nimi ja võrgupiirkond ( nt Adven Eesti AS,Põhja-Tallinna võrgupiirkond), lisaks peab olema
selge millised kulud (nt soojusenergia, küte, vee soojendamine) toimivad kaugkütte baasil ;
• kaugkütte puhul, kui taotleja ei ela konkurentsiameti poolt kooskõlastatud kaugkütte
piirhinnaga piirkonnas kaugkütte kulud kokku (eurodes) ning kuu keskmine või kuu lõpu
seisuga ühikuhind (kWh või MWh) taotlusega hõlmatud kuul ja 2021.a. jaanuaris, lisaks peab
olema selge millised kulud (nt soojusenergia, küte, vee soojendamine) toimivad kaugkütte baasil.

2. Juhul, kui rahvastikuregistrijärgne elukoht ei lange kokku tegeliku elukohaga ja tegelik elukoht
ei ole pere omandis (ehk kinnistusregistrist kontrollitav), tuleb kulude osaliseks kompenseerimiseks
esitada ka eluruumi kasutamise alus (leping, kasutusõigus vms).
3. Juhul, kui makstakse elatist või täitemenetlusi, tuleb taotlejal esitada selle kohta tõendid (näiteks
pangakonto väljavõte, kuid kui sealt nt elatise kohta info välja ei tule, käsikirjaline allkirjastatud
tõend elatise maksmise kohta).
Taotluse läbivaatamiseks kulub kuni 35 tööpäeva. Kui kõik dokumendid on korras, makstakse
toetussumma välja järgneva 7 tööpäeva jooksul. Kui taotleja peab esitama täiendavaid andmeid,
antakse talle selleks aega 5 tööpäeva.
Väikese ja keskmise sissetulekuga on inimene või pere, kelle keskmine sissetulek perioodil, mille
eest toetust taotletakse, on:
• 1126 eurot kuus pere ainsale või esimesele liikmele,
• igale vähemalt 14-aastasele 50% sellest (so 563 eur) ja
• igale alla 14-aastasele sellest 30% (338 eur).
Näiteks kahest täiskasvanust koosneva leibkonna toetuse saamise piir on 1689 eurot ning kahe
täiskasvanu ja kahe alla 14-aastase lapsega pere toetuse saamise piir on 2365 eurot.
Seda, kas kvalifitseeritud toetusele, saad kontrollida rahandusministeeriumi
loodud veebikalkulaatorist.

Toetuse periood on 2021. aasta september kuni 2022. aasta märts (kaasa arvatud). Taotlusi on
võimalik esitada kuni mai lõpuni. Inimene valib ise, mitme kuu eest korraga toetust taotleb.
Maksimaalselt on võimalik taotleda kuni 5 eelneva kuu kulude kompenseerimist. Kõige varasem
kuu, mille eest toetust makstakse, on september.

Kui suur on energiakulude kompensatsioon ühes kuus?
Hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinna osast, mis ületab:
• elektri puhul 120 eurot/MWh (12 s/kWh);
• gaasi puhul 49 eurot/MWh (4,9 s/kWh);
• kaugkütte puhul 78 eurot/MWh (7,8 s/kWh).
Minimaalne toetussumma on 10 eurot, alla selle toetust ei maksta. Sellisel juhul võib olla mõistlik
kokku koguda mitme kuu kuludokumendid ja esitada nende osas ühine taotlus.
Maksimumsumma on 500 eurot ühes kuus kõikide energiakulu arvete peale kokku (nii elektri,
gaasi kui kaugkütte peale kokku).

Kui teate, et soovite alates 17. jaanuarist taotleda toetust tagasiulatuvalt perioodi september
- detsember eest, palume teil kontrollida oma selle perioodi arveid ja vaadata, kas seal on
kulud kajastatud nii, nagu toetuse taotlemisel on ette nähtud. Elektrienergia tarbimiskogus peab
olema teada ja arvel välja toodud MWh/KWh-s, gaasi puhul sobib ka m3.

Sageli on üüriarvel gaas ja elekter seotud korteri ruutmeetri hinnaga, aga selle informatsiooni
alusel ei ole võimalik toetust maksta. Kui mõõtühikud on esitatud teisiti, tuleb suhelda
korteriühistuga ja paluda esitada arve lisa või tõend, kus on kõnealused energiakulud
välja toodud eelnimetatud viisil.
Kui taotlete kaugkütte kompenseerimist ja teie elamu kuulub konkurentsiametiga kooskõlastatud
kaugkütte piirhinnaga piirkonda, peab lisaks sellele, et arvel kajastub kaugkütte kogukulu eurodes,
olema arvelt tuvastatav ka kaugkütet pakkuv ettevõte ja võrgupiirkond (nt Adven Eesti AS PõhjaTallinna

võrgupiirkond). Kui elamu ei asu konkurentsiametiga kooskõlastatud kaugkütte
piirhinnaga piirkonnas, peab arvel kajastuma kogukulu eurodes ja lisaks olema arvel esitatud kuu
keskmine või kuu lõpu seisuga kaugkütte ühikuhind kilo- või megavatt-tunnis arvel esitatud kuu
kohta ja 2021. aasta jaanuaris. Kui teie arvelt ei ole võimalik eristada nimetatud andmeid, tuleb
samuti pöörduda korteriühistu poole, kes väljastab vajadusel arve lisa või tõendi vastava
informatsiooniga.

Tallinlastele on avatud energiatoetuse infotelefon 600 6300
(Telefon on avatud E 8.15 - 17.45; T - N 8.15 - 16.45 ja R 8.15 - 15.45).